Gå till innehåll

Samskapande Utvecklingsstöd

·       Skulle du och/eller dina medarbetare vilja ha fler perspektiv, nya verktyg, mer konstruktiv kommunikation eller mer engagemang och arbetsglädje med nytt gemensamt lärande?

·       Upplever du att ni har utmaningar där ni blir frustrerade och fastnar i gamla spår? Drabbas ni ibland av trötthet och trytande lust i arbetet?  Bedömer du att nya metoder o verktyg och perspektiv från någon utifrån skulle kunna bidra med uppfräschat engagemang och lärande?

·       Jag erbjuder samskapat; systemiskt o socialkonstruktionistiskt, utvecklingsstöd för individer och grupper. Jag är auktoriserad socionom och har Mastersexamen i ledarskap och organisation. Jag har från början (1979) arbetat 15 år inom kommunal socialtjänst och skola med myndighetsutövning, behandling och kurativt arbete. Därefter har jag skaffat en stor erfarenhet av att verka som ledare och chef i olika organisationer (sedan 1995). Under den tiden har jag i tio år även varit handledare för ett terapeutteam i det kliniska behandlingsarbetet i multisystemisk terapi (MST). Under alla år har jag fått glädja mig åt ständigt lärande av nytt tillsammans med andra.

Här lite om arbetssättet som blir situationsanpassat och samskapat med ett gemensamt bekräftande utforskande och styrkefokus.

 • Idén är ’learning-by-doing’; genom att introducera och att använda systemiskt förhållningssätt och systemiska metoder i dialogen lär sig och tränas också deltagarna att använda sig av detta syn- och arbetssätt.
 • Vidareutvecklande av kommunikation, reflektion och responsivitet inom den egna gruppen med fokus på:
 • Berättelser och berättande
  •     Språkets användning och mening
  •     Samskapande — reflexivitet
  •     Reflektion och "reflekterande team"
  •     Olikheter och skillnader
  •     Olika kontexts betydelse
 • Situationsanpassat samskapande: Bygga på de lokala förutsättningarna, verksamhetens särart och mål för verksamheten och kvalitetsarbetet.
 • Dialog för att skapa utvecklingslust
 • Använd hjälpsamma frågor: Vem ska märka skillnaden i ditt ändrade beteende mest? Vad o vem behöver du ha med dig på resan mot dina mål?
 • Välj positivt språk och mentala bilder för positiv verklighet. Vi skapar den i vårt språk.
 • Benämn problem som ni vill lämna men belys och bekräfta framgångar och goda resultat mer än tillkortakommanden.
 • Visa nyfikenhet med öppna frågor och aktivt lyssnande. Det ökar kreativiteten och skapar coachande dialog.
 • Sök och visa samband. Det skapar Begriplighet, som underlättar för Hanterbarhet och Meningsfullhet (Känslan av sammanhang, KASAM)
 • Använd metaforer och humor som kan förlösa.

Välkommen att kontakta mig för ett resonemang kring era behov och möjlig matchning med det som jag kan ha att bidra med.